תקנון האתר

כללי
ברוכים הבאים לאתר של גיל עדני – הבלוג של גיל
יש לקרוא את תנאי השימוש בעיון רב ולהסכים לתקנון ותנאי האתר לפני תחילת השימוש בו. שימוש באתר יחשב כהסכמה לכל התנאים הכתובים התקנון. קריאה באתר ללא קריאת התקנון, שכן השימוש באתר או כל חלק ממנו, מהווה הסכמה לכל תנאי השימוש.

קניין רוחני
כל תכני האתר הם רכוש קנייני בבעלות גיל עדני וחל איסור מוחלט להעתיק ו/או להעביר ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או לשנות ו/או לשדר ו/או לחלק, ו/או לפתח ו/או לתת רישיון ו/או להעביר גישה ו/או לעשות כל שימוש בתכנים אשר בשימוש המשתמש ו/או אשר נרכשו על ידי המשתמש אלא לצורך אישי בלבד. חל איסור להעביר את תכני האתר בין בתשלום ובין שלא בתשלום לכל צד שלישי. תכני האתר אינם ניתנים לפרסום ו/או להעברה בכתב, במדיה מגנטית, לשכפלם, להעתיקם או למסרם, בין לשימוש פרטי ובין לשימוש מסחרי.

אחריות
מנהל הבלוג איננו אחראי לטעויות אשר יפלו בתכני האתר ו/או בפתרונות, והנהלת האתר תשמח לקבל כל הערה או הארה בדבר נגישות לאתר, טעויות, טעויות סופר ו/או כל עניין אשר יראה למשתמש, באמצעות הדואר האלקטרוני, הואיל והגישה לאתר תלויה בספקי אינטרנט וצדדים שלשיים, הרי שמנהל הבלוג איננו יכול להבטיח כי האתר יהיה זמין בכל זמן ו/או כי לא יחולו הפרעות באתר מנהל הבלוג נוקט את כל האמצעים הסבירים העומדים לרשותו על מנת לאכוף את האמור לעיל וכן בודק ומבקר באופן שוטף את התוכן הקיים באתר ע”י מגוון אמצעים אנושיים וטכנולוגיים. מנהל הבלוג רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים את תנאי האתר ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים/תגובות גולשים כאלו בכל עת.

מדיניות אספקת ספר
הספר ישלח בדואר ישראל עד 5 ימי עסקים ממועד קבלת ההזמנה. בעת המשלוח יישלח אימייל למזמין לעדכון על כך שההזמנה נשלחה.

מדיניות ביטול עסקה
ניתן לבטל את העסקה כל עוד לא בוצע משלוח. במידה והמשלוח יצא לבית הלקוח, יש לשלוח את הספר חזרה לשולח. כאשר דמי המשולח יקוזזו מהתקבול בגין הספר.

הגבלת גיל
על המזמין להיות מעל גיל 18 ולהשתמש בכרטיס אשראי/אמצעי תשלום חוקי אשר בבעלותו או שקיבל אישור מבעליו החוקיים של אמצעי התשלום לבצע את ההזמנה.

 

שימוש באתר
המשתמש יהיה אחראי לכך שציוד המחשבים אשר ברשותו וכן החיבור לרשת האינטרנט הינו תקין. מנהל הבלוג איננו אחראי לקושי ו/או מניעה אשר יפגעו באפשרות להעברת תוכן מהאתר אל מחשב המשתמש. מנהל הבלוג איננו מתחייב כי הקישורים אשר באתר יהיו תקינים. הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מעידה על כך שהמידע הנמצא באתר המקושר הינו אמין או מדויק ומנהל הבלוג לא יישא בנזק, מכל סוג שהוא, אשר יגרם לך בקשר לכך

הפסקת שימוש ושיפוי
מנהל הבלוג ראשי לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי הסכם זה, לרבות על ידי חסימת מספר IP. היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, יוכל מנהל הבלוג, לפי שיקול דעתו, זכאי לחשוף את שמו והפרטים הידועים לו אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
המשתמש ישפה את מנהל הבלוג, עובדיו, מנהליו ונושאי משרה אחרים, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידי המשתמש ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידך.

פרטיות

בעת תשלום – פרטי המזמין מאובטחים ולא יועברו לצד ג’ שלא לצורך השימוש באתר ובניהול ההזמנה והמשלוח.

שימוש בבלוג – פרטיותך חשובה לנו. במסגרת הפעלת האתר אנו אוספים סוגים שונים של מידע בקשר לשימושך באתר. מידע זה אינו מזהה אותך אישית ונאסף באופן סטטיסטי בלבד. השימוש במידע זו נועד על מנת לשפר וליעל את האתר. בהסכמתך לתנאי השימוש, הנך מרשה למנהל האתר לעשות שימוש במידע שייאגר אודות שימושך באתר לצורך הפקת וניתוח סטיסטי והעברתו לצדדים שלישיים כל עוד המידע אינו מזהה אותך באופן אישי והכל בכפוף להוראות החוק. כמו כן מנהל האתר ראשי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. אינך חייב כמובן למסור את המידע בכל שלבי מילוי השאלון ולאחריו, אולם בלא המידע- לא תוכל להיכנס להמשך המבחן. מנהל הבלוג יעשה שימוש במידע לצורך פילוח פרסומי והפניית מסרים המתאימים לך אישית עפ”י תחום התעניינותך או מידע אחר שיבוצע בפילוח הפרסומי. המידע הפרסומי ישלח אליך באמצעות דואר אלקטרוני או הודעות sms